Zielonogórski Klaps

Konkurs Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru (ZFFiT) Kozzi Maklak Machalica o statuetkę Klaps 2015 trzech kategoriach:

Grand Prix czyli Klaps 2015 dla reżysera najlepszego polskiego fabularnego filmu kina akcji. Będzie to Lubuska Nagroda Filmowa.

Klaps 2015 za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym.

Klaps 2015 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu reżyserowi lub aktorowi.

Regulamin

1. Konkurs obejmuje polskie filmy fabularne kina akcji (kryminalne, gangsterskie, sensacyjne, prowincji) wyprodukowane w ciągu ostatnich dwóch lat (lata 2014-2015). Dopuszcza się również obrazy, które nie miały jeszcze oficjalnej prapremiery.

2. Do konkursu filmy mogą być zgłoszone przez producentów lub zaproszone przez organizatorów Festiwalu. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2015 roku. Filmy zrealizowane dowolną techniką zapisane w formacie DVD (w trzech kopiach) lub DCP.

3. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Dostarczenie kopii odbywa się na koszt zgłaszającego.

4. Zgłoszenie dokonywane być powinno poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do Biura Festiwalu (Zielona Góra ul. Wojska Polskiego 9 z dopiskiem Festiwal Kozzi Maklak Machalica).

5. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne ze zgodą na jego publiczne pokazy podczas festiwalowych wydarzeń oraz podczas promocji Festiwalu.

6. Filmy zostaną zaprezentowane uczestnikom Festiwalu w formie projekcji. Filmy będą prezentowane podczas czterech dni Festiwalu, tj. 11-14 czerwca 2015.

7. Jury Konkursu – powołane przez Organizatorów Festiwalu, złożone z przedstawicieli środowiska filmowego – przyzna Grand Prix czyli Klapsa 2015 reżyserowi najlepszego polskiego fabularnego filmu kina akcji. Będzie to Lubuska Nagroda Filmowa (film wyłoniony spośród 12 filmów fabularnych wyselekcjonowanych przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu).

8. Jury oceniać będzie walory artystyczne prezentowanych obrazów.

9. Decyzja Jury – zatwierdzona przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu – jest ostateczna i nie wymaga wyjaśnień.

10. Jury przyzna również nagrodę – statuetkę za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym.

11. Organizatorzy Festiwalu przyznają statuetkę Klaps 2015 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu reżyserowi lub aktorowi.

12. Wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystej Gali – 14 czerwca 2015

13. Wszelkie powstałe spory rozstrzyga Dyrektor Artystyczny ZFFiT Kozzi Maklak Machalica.

Reklamy